สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เวอร์ชัน Odoo 14.0

Information about the สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
Backend Datetime Picker Readonly
OTOP Dashboard รายงาน IFrame
ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่
ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
Import
Import Partner
ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบกิจกรรมผู้ประกอบการ
เว็บไซต์ระบบกิจกรรมผู้ประกอบการ
ระบบส่งออกข้อมูล Excel File
เป็นระบบที่ใช้ส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
Otop Dashboard
หน้ารายงานภาพรวม
ระบบข้อมูลภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลภูมิปัญญา
ระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
ระบบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบทะเบียนชุมชนท่องเที่ยว
ระบบทะเบียนชุมชนท่องเที่ยวสำหรับเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ่
เหตการณ์
Publish events, sell tickets
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
Dashboards
Build your own dashboards

Installed Localizations / Account Charts

Thai Localization - Base Location