TOP Japan

ร้านสินค้าโอทอปจังหวัด Nagano ในโตเกียว

OTOP New Look

สนามบินดอนเมือง เปิดร้านขาย OTOP Select นำสินค้า 186 รายการ จากผู้ผลิต 64 รายไปวางจำหน่าย มั่นใจยอดขายกระฉูดแน่ เหตุสนามบินดอนเมืองมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งไทยและต่างชาติ ส่วนยอดที่สนามบินสุวรรณภูมิและภูเก็ต ล่าสุดโกยเงินจากนักท่องเที่ยวได้แล้ว 324 ล้านบาท

OTOP Airport

สนามบินดอนเมือง เปิดร้านขาย OTOP Select นำสินค้า 186 รายการ จากผู้ผลิต 64 รายไปวางจำหน่าย มั่นใจยอดขายกระฉูดแน่ เหตุสนามบินดอนเมืองมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งไทยและต่างชาติ ส่วนยอดที่สนามบิลสุวรรณภูมิและภูเก็ต ล่าสุดโกยเงินจากนักท่องเที่ยวได้แล้ว 324 ล้านบาท

ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี


OTOP นวัตวิถี

ยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน  ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน

ภาพรวม OTOP

โครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน (รวม 20 ปี) เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้คนในชุมชน ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์  จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ผลการดำเนินที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ  เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ข้อมูลภูมิปัญญา OTOP

การดำเนินการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยกย่องเชิดชูและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนให้สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา มากกว่า 2,000 ภูมิปัญญา จาก 76 จังหวัด ลักษณะภูมิปัญญานำเสนอ 5 ประเภทภูมิปัญญา ได้แก่

1) ภูมิปัญญาประเภทอาหาร

2) ภูมิปัญญาประเภทเครื่องดื่ม

3) ภูมิปัญญาประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

4) ภูมิปัญญาประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

5) ภูมิปัญญาประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร


ศิลปิน OTOP

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ “ศิลปิน OTOP” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยการพิจารณาคัดเลือก ศิลปิน OTOP จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะ เป็นผู้อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและผู้สนใจ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยปัจจุบันมีศิลปิน OTOP จำนวน 175 ราย

เยาวชน OTOP

การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เยาวชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา การเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยดำเนินการจัดอบรมพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และรับการฝึกฝนด้านอาชีพที่สนใจเพื่อใช้ประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เป็นทายาท OTOP และเยาวชนที่สนใจการพัฒนา OTOP  ทำให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งมีองค์ความรู้ในอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัว และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทำให้เกิดความรัก  ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม  การเอื้อเฟื้อ มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับการปลูกฝังให้เยาวชนในชาติอยู่ร่วมกันอย่าง สงบ สันติ สามัคคี