API Management Center

    API Management Center (APIs) Application Programming Interfaces คือ กระบวนการหรือการจัดการการเรียกใช้และการติดต่อกับ Application Programming Interfaces (APIs) อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในองค์กร
    กรมการพัฒนาชุมชน จึงมีการพัฒนาระบบ API Management Center
ที่จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสามารถใช้งาน API ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์และติดตามการใช้งาน API เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เข้าสู่ระบบ