OTOP API (Application Programing Interface)

1.) บริการข้อมูล ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

 • ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน [ID]

 • Service Name [ORG]

  รูปแบบ

 • [URL]:3000/[Token] / [Service Name[3] / [ID]
 • HTTPS://otopapi.cdd.go.th:3000 / [Token] / [otop_organizations] / [ID]
 • ข้อมูลที่ตอบกลับ


  ลำดับ Key Type รายละเอียด
  1
  ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ
  2
  3
  int
  หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ                     
  4
  เลขทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP                    
  5
  6
  ที่อยู่ของกลุ่มผู้ประกอบการ           
  7
  8
  ตำบล
  9
  อำเภอ
  10
  11
  ภูมิภาค
  12
  13
   รหัสไปรษณีย์
  14
  15
  วันที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้ประกอบการ
  OTOP

   

 • ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน [ID]
 • Service Name [PRO]

  รูปแบบ

 • [URL]:3000/[Token] / [Service Name[3] / [ID]
 • HTTPS://otopapi.cdd.go.th:3000 / [Token] / [otop_products] / [ID]
 • ข้อมูลที่ตอบกลับ
  ลำดับ Key Type รายละเอียด
  1
  ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ
  2
  ชื่อประธานกลุ่ม
  3
  หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ
  4
  เลขทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP                   
  5
  ประเภทของผู้ประกอบการ
  6
  7
  หมู่บ้าน
  8
  ตำบล
  9
  อำเภอ
  10
  จังหวัด
  11
  ภูมิภาค
  12
  เบอร์โทร
  13 create_date
  string
  วันที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้ประกอบการ 
  OTOP
  14 product_name
  string
  ชื่อผลิตภัณฑ์
  15 product_category
  string
  ประเภทของผลิตภัณฑ์
  16 Quadrant
  string
  Quadrant ของผลิตภัณฑ์

 • ค้นหาด้วย ชื่อจังหวัด [ID]

 • Service Name [ORG]

  รูปแบบ

 • [URL]:3000/[Token] / [Service Name / [ID]
 • HTTPS://otopapi.cdd.go.th:3000 / [Token] / [otop_knowledge] / [ID]
 • ข้อมูลที่ตอบกลับ


  ลำดับ Key Type รายละเอียด
  1

  id

  int ID_NUMBER
  2

  province

  จังหวัด
  3

  knowledge_type

  string
  ประเภทของภูมิปัญญา                      
  4 knowledge_name

  string
  ชื่อภูมิปัญญา        
  5

  owner_name

  6

  address

  ที่อยู่ของกลุ่มผู้ประกอบการ           
  7 tel
  8

  description

  รายละเอียด

 • ค้นหาด้วย Village_ID  [ID]

 • Service Name [ORG]

  รูปแบบ

 • [URL]:3000/[Token] / [Service Name / [ID]
 • HTTPS://otopapi.cdd.go.th:3000 / [Token] / [otop_nawatwithi] / [ID]
 • ข้อมูลที่ตอบกลับ


  ลำดับ Key Type รายละเอียด
  1

  id_number

  int เลขทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP   นวัตวิถี
  2

  region

  ภูมิภาค
  3

  province

  int จังหวัด                   
  4

  amphur

  อำเภอ
  5

  tambol

  6

  village

  หมู่บ้าน

  7

  otop_nawatwithi

  8

  otop_for_tourism

   OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
  9

  otop_community_based_tourism_village

  หมุ่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
  10

  village_8

  11

  village_10

  ภูมิภาค

  บริการข้อมูล ผ่าน Linkage Center

  เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลางเพื่อให้บริการข้อมูล
  การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง