เงื่อนไขและข้อตกลง


ระบบขึ้นทะเบียน OTOP ผ่านอินเตอร์เน็ต ของ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงหาดไทย

      ยินดีต้อนรับ การใช้บริการระบบขึ้นทะเบียน OTOP” โดยท่านได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังนี้

1.       ผู้ลงทะเบียน ที่ใช้บริการ จะต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลจะต้องมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

2.       การสมัครสมาชิกในระบบ ยังไม่ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จนกว่าผู้ลงทะเบียนจะพิมพ์หนังสือใบคำร้องและได้รับการอนุมัติ และได้หมายเลขอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จะสมบูรณ์ เมื่อมีรหัสอ้างอิงซึ่งปรากฎอยู่ในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

3.       ในกรณียื่นคำขอเข้าร่วมการสนับสนุน ต่างๆจะต้องกระทำขึ้นภายหลังจากที่ได้รับการพิจารราอนุมัติ จากคณะกรรมการ  
และ เอกสารอนุมัติได้รับการลงนาม จาก ประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

4.       ผู้ลงทะเบียน จะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีต่างๆ

5.       การพิจารณาการได้รับสิทธิประโยชน์ จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ จากหน่วยงานที่จัดกิจกรรมสนับสนุน

6.       ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

7.       ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ กรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ กรมการพัฒนาชุมชน ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ กรมการพัฒนาชุมชน

8.       กรมการพัฒนาชุมชน ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ / หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมการพัฒนาชุมชน

9.       ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ กรมการพัฒนาชุมชนโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมการพัฒนาชุมชนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

10.    ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัคร ได้ ทางกรมการพัฒนาชุมชนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

11.   ผู้สมัครยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก หาก กรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทางกรมการพัฒนาชุมชน มีสิทธิในการยกเลิก สมาชิกของผู้สมัครได้


12.   กรมการพ้ฒนาชุมชนได้ปฏิบัติตามระเบียบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทุกประการ ซึ่ง PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 แล้วในบางส่วน โดยวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ

คำเตือน  :

      ในกรณีผู้ลงทะเบียน ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ