เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์ตาม Segment

    A

1.ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อ 1.1 หรือ 1.2 2.ด้านศักยภาพการผลิตฯ ข้อ 2.1 3. ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ข้อ 3.1 หรือ 3.2 4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อ 4.1 5.ด้านตลาดการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ ข้อ 5.1

    B

1.ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อ 1.1 หรือ 1.2 2.ด้านศักยภาพการผลิตฯ ข้อ 2.2 หรือ 2.3 3. ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ข้อ 3.3 4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อ 4.2 5.ด้านตลาดการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 

    C

1.ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อ 1.1 หรือ 1.2 2.ด้านศักยภาพการผลิตฯ ข้อ 2.2 หรือ 2.3 3. ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ข้อ 3.2 4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อ 4.3 หรือ 4.4 5.ด้านตลาดการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ ข้อ 5.1 หรือ ข้อ 5.3 หรือ 5.4

    D

1.ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อ 1.3

*** ผลการจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ***

อยู่ในกลุ่มประเภท

 A กลุ่มดำวเด่นสู่สากล ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และผลิตได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง มี ตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำลังผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมีศักยภาพในการส่งออก ตลาดต่างประเทศได้ในระยะยาว

 B กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ผลิตได้จำนวนน้อย เพราะมี ขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อน เป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้นต้องใช้ ระยะเวลาในการผลิต โดยไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกันในปริมาณมากได้ และผลิตเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

 C กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมาย หรือ มาตรฐานอื่นที่รองรับกระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตได้จำนวนมาก สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก ได้ และมีกำลังการผลิตเพียงพอ หรือมีกำลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอก ชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้

 D กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนา ผลิตภัณฑ์มีการผลิตง่าย ไมซับซ้อน ผลิตได้จำนวนน้อย ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน และมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการ บริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 

***ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ให้สามารถเข้ามาแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทุกไตรมาส โปรแกรมก็จะประมวลผลการจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่***