ขั้นตอนการดำเนินการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

กรณีผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเป็นผู้ให้การรับรองกรณีนำเข้าจากต่างประเทศที่


การจัดพิมพ์และแสดงเครื่องหมาย "Q"

 

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 ได้กำหนดวิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ดังนี้

(1) การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้แสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่

(1.1) สินค้าเกษตร และสิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้าอีกด้วยก็ได้

หรือ

(1.2) แสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้า ถ้าไม่อาจแสดงหรือไม่สะดวกที่จะแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไว้ที่สินค้าเกษตร

(1.3) แสดงไว้ที่สถานประกอบการ เอกสารรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือจะใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้ ในกรณีเป็นการรับรองกระบวนการจัดการของสินค้าเกษตร

          (2) ในการแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นรหัสไว้ใต้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

(2.1) ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ระบุเป็นอักษร กษ ตามด้วยหมายเลขที่ มกอช. กำหนด ทั้งนี้หากเป็นรหัสเพื่อการส่งออกจะระบุรหัสเป็นอักษร AC แทนอักษร กษ ก็ได้

กรณีสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้ระบุรหัสเป็นอักษรภาษาอังกฤษตามชื่อประเทศส่งออกที่เป็นผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น ตามมาตรฐานไอเอสโอ 3166 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

(2.2) มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง ให้ระบุ ตามหมายเลขมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง โดยไม่ต้องระบุปีที่กำหนดมาตรฐาน

(2.3) ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง ให้ระบุรหัสเป็นหมายเลขตามที่ มกอช. กำหนด

            (3) ในกรณีที่แสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรองกระบวนการจัดการของสินค้าเกษตรให้ระบุชื่อย่อของมาตรฐานไว้ต่อท้ายรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้วย

            (4) ในกรณีที่สินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่สองมาตรฐานขึ้นไป และประสงค์จะแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน อาจระบุรายละเอียดรหัสใบรับรองทั้งหมดไว้ใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแบบเดียวกันก็ได้ 

ความหมายของรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

        

กษ AA – BBBB -CC-DDD-EEEEEE   XXX

[1]  หมายถึง  ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

[2] หมายถึง   มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง

[3]  หมายถึง  ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง

ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง

ชื่อผู้ได้รับการรับรอง

ชื่อย่อมาตรฐานระบบการผลิต

รหัสจังหวัด

รหัสชนิดสินค้า

รหัสแปลง
ที่ได้รับการรับรอง

กษ AA

BBBB

CC

DDD

EEEEEE

XXX

กษ AA  หมายถึง  หมายเลขผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ มกอช. กำหนด
กรณี ส่งออกให้ใช้ AC แทน กษ ก็ได้
กรณี นำเข้า ให้ใช้รหัสประเทศ 2 ตัวอักษร ตามมาตรฐานไอเอสโอ3166 แทน กษ ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข
สำหรับรหัสหมายเลข AA ให้ดูรายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรใน ภาคผนวก ค

BBBB   หมายถึง  รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง โดยไม่ต้องระบุเลขปีที่กำหนดมาตรฐาน ให้ดูรายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรในภาคผนวก ง

CC      หมายถึง  รหัสจังหวัด ตามแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรอง หรือสถานที่ทำการของผู้นำเข้า ให้ดูรายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรในภาคผนวก จ

DDD    หมายถึง  รหัสชนิดสินค้า ให้ดูรายละเอียดรหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรในภาคผนวก ฉ

EEEEEE หมายถึง  รหัสแปลงที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะแบ่งตามชนิดสินค้า จังหวัด มาตรฐาน และชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

XXX    หมายถึง  ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร

หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานกระบวนการจัดการหรือระบบการผลิตสินค้าเกษตร

GAP              ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

ORGANIC       ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

GMP             ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการคัดบรรจุ รวมทั้งมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. 9023) และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะอื่นๆ

GFP              ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการรมสินค้าเกษตรด้วยสารเคมี เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมทิลโบรไมด์หรือฟอสฟีน เป็นต้น

HACCP          ใช้กับมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ไม่ต้องใช้ชื่อย่อ  เมื่อแสดงรหัสสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (product certification)

วิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองที่ มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน

ถึงแม้กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร ได้ระบุให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน จึงมีข้อแนะนำในการจัดพิมพ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานไว้ดังนี้

การอ่านเลขรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

 

กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE XXX

กรณีส่งออก ใช้ AC แทน กษ ก็ได้

กรณีนำเข้า ใช้ รหัสประเทศ (อ้างอิงจาก ISO 3166) แทน กษ 

รหัสรับรองมาตรฐาน 17 หลักประกอบด้วย

รหัสที่ 1 มี 2 หลัก : หน่วยรับรอง อ้างอิงจาก รายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสที่ 2 มี 4 หลัก : รหัสมาตรฐานสินค้า อ้างอิงจาก https://www.acfs.go.th/#/standard-commoditiy-certification

รหัสที่ 3 มี 2 หลัก : รหัสจังหวัด อ้างอิง ISO 3166-2:TH

รหัสที่ 4 มี 3 หลัก : รหัสชนิดสินค้า อ้างอิงจาก https://tascode.acfs.go.th/index.php/about/13-product

รหัสที่ 5 มี 6 หลัก : รหัสลำดับการได้รับรอง ขึ้นอยู่กับการกำหนดโดยหน่วยรับรอง

รหัสชื่อย่อ XXX หมายถึงประเภทของมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

รวมกฎหมายด้านการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน