หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค ำขอรับกำรรับรองและเง่ือนไขสำ หรับผู้ได้รับกำรรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

1. เป็นผู้ประกอบกิจกำรที่ขอรับกำรรับรอง หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแทน

2. ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนกำรรับรองจำกกรมปศุสัตว์ เว้นแต่พ้นระยะเวลำ 6 เดือนแล้ว

3. สถำนประกอบกำรดังกล่ำว ต้องเก็บเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่มีควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรเหมำะส ำหรับ บริโภคและอุปโภค โดยมีผลยืนยันทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนสุขอนำมัย

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับกำรรับรอง

1. ผู้ได้รับกำรรับรองต้องรักษำไว้ซึ่งระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ตำมมำตรฐำนที่ได้รับกำร รับรองตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรอง

2. อ้ำงถึงกำรรับรองเฉพำะในกิจกรรมและขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยรับรองเท่ำนั ้น

3. ต้องไม่น ำใบรับรองหรือเครื่องหมำยกำรรับรองหรืออ้ำงถึงกำรรับรองที่หน่วยรับรอง ไปใช้ในทำงที่ท ำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยรับรอง ซึ่งหน่วยรับรองอำจพิจำรณำได้ว่ำท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด

4. ยุติกำรใช้สิ่งพิมพ์ สือโฆษณำที่มีกำรอ้ำงถึงกำรได้รับกำรรับรองและ/หรือกำรรับรองภำยใต้ขอบข่ำย ที่หน่วยรับรองได้รับรองระบบงำนทั ้งหมด เมื่อมีกำรลดขอบข่ำย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิกกำรรับรอง ไม่ว่ำด้วย สำเหตุใด

5. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ ไขระบบ GMP และ/หรื อระบบ HACCP ของสถำนประกอบกำร ในสำระส ำคัญ ให้แจ้งหน่วยรับรองโดยทันที

6. ให้ควำมร่วมมือแก่หน่วยรับรองในกำรตรวจประเมินทุกครั ้ง

7. ต้ องส่งมอบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับรองที่เป็ นข้ อมูลปั จจุบันให้ แก่ หน่วยรับรอง เมื่อได้รับกำรร้องขอ

8. ผู้ได้รับกำรรับรองมีควำมประสงค์ขอยกเลิกกำรรับรอง ให้แจ้งหน่วยรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษรทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 60 วัน

9. ผู้ ได้ รับกำรรับรองมีควำม ประสง ค์ให้ มี กำรรับรอง ต่อเนื่องให้ ยื่นแบบค ำขอกำรรั บ รอง ระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP โรงงำนเพื่อกำรส่งออก (แบบ สพส.111 และ/หรือแบบ สพส. 222) พร้อม เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ต่อหน่วยรับรองล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วันก่อนวันที่ใบรับรองสิ ้นอำยุ

10. ต้ อง จัดให้ มี ม ำตรกำรและ อุป กรณ์ ป้อง กัน อุบัติภัยที่ จ ำเป็ นแก่เ จ้ ำหน้ ำที่ ห น่ว ยรั บ ร อ ง ในกำรตรวจประเมินทุกครั ้ง เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่

11. ต้องจัดท ำและเก็บรักษำบันทึกข้ อร้ องเรียน และผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้ องเรียนทั ้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรและขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง และสำมำรถมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลกำรด ำเนินกำร จัดกำรข้อร้องเรียนเมื่อหน่วยรับรองร้องขอ

กำรรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ของกรมปศุสัตว์

1. กำรขอรับกำรรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ของกรมปศุสัตว์ ให้ยื่นค ำขอต่อหน่วยรับรอง พร้อมหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตำมแบบค ำขอกำรรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP โรงงำนเพื่อกำรส่งออก (แบบ สพส.111และ/หรือแบบ สพส. 222) ที่หน่วยรับรองก ำหนด

2. เมื่อหน่วยรับรองได้รับค ำขอ จะด ำเนินกำรดังนี ้

        2.1 พิจำรณำค ำขอและรำยละเอียดต่ำงๆ ของผู้ยื่นค ำขอ ตำมแบบค ำขอกำรรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP โรงงำนเพื่อกำรส่งออก (แบบ สพส.111และ/หรือ แบบ สพส. 222) หำกมีรำยละเอียดที่จ ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ

        2.2 หน่วยรับรองจะด ำเนินกำรตำมขั ้นตอนกำรตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ของกรมปศุสัตว์ต่อไป ตั ้งแต่แต่งตั ้งคณะผู้ตรวจประเมิน    จัดท ำหนังสือแจ้งก ำหนดกำร นัดหม ำยเข้ ำตรวจ คณะ ผู้ ตรวจ ประ เมิ นเข้ ำตรวจ ประ เมิ น ณ สถำนประ กอบกำร ที่ผู้ยื่นค ำขอก ำหนด จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรตรวจประเมินและรำยงำนผลกำรตรวจประเมินระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP

        2.3 ภำษำที่ใช้ในกำรตรวจประเมินใช้ภำษำไทยเป็นหลัก หำกผู้ยื่นขอมีควำมประสงค์จะให้ ใช้ ภำษำต่ำงประเทศในกำรตรวจประเมิน หน่วยรับรองขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้มีกำรตกลงเป็นแตแ่ ละ กรณีไป

        2.4 ส รุ ป ข้ อ คิด เ ห็น จ ำ ก ก ำ ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น น ำ เ ส น อ ค ณ ะ ท บ ท ว น เ พื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ ตัด สิ น กำรรับรอง

3. เมื่อคณะทบทวนได้อนุมัติให้กำรรับรองแล้ว หน่วยรับรองจะด ำเนินกำรออกใบรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP โดยมีผลตั ้งแต่วันที่คณะทบทวนอนุมัติให้กำรรับรอง โดยใบรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP จะมีอำยุครำวละ 3 ปีและไม่สำมำรถโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นๆ ได้ ผู้ได้รับกำรรับรอง สำมำรถแสดงเครื่องหมำยรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP ให้เป็นไปตำมรูปแบบที่หน่วยรับรอง ก ำหนด

4. กำรเปลี่ยนแปลงขอบข่ำยกำรรับรองให้ด ำเนินกำรแจ้งหน่วยรับรองพิจำรณำ หำกไม่มีผลกระทบต่อ ระบบ GMP และ/หรื อระบบ HACCP หน่วยรับรองจะน ำเสนอคณะทบทวนเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำร เปลี่ยนแปลงขอบข่ำย และหน่วยรับรองจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอำยุเท่ำกับใบรับรอง ฉบับเดิมที่เหลืออยู่ โดยผู้ได้รับกำรรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรอง

5. กำรโอนกิจกำรและกำรย้ำยสถำนประกอบกำร ให้ผู้ได้รับกำรรับรองแจ้งหน่วยรับรองทรำบเป็นลำย ลักษณ์อักษร เพื่อให้หน่วยรับรองด ำเนินกำรตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะทบทวนพิจำรณำให้กำรรับรองใหม่ ซึ่ง พิจำรณำยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม และจัดท ำใบรับรองฉบับใหม่ที่มีอำยุเท่ำกับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ โดยผู้ได้รับกำรรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรอง

6. ผู้ ได้ รับกำรรับรองระบบ GMP ของโรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อกำรส่งออก ที่ออกโดย กรมปศุสัตว์หำกไม่มีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ตำมขอบข่ำยที่ได้รับกำรรับรอง ในระยะเวลำ 3 ปี ตำมระยะเวลำ ใบรับรองระบบ GMP จะขอละเว้นกำรต่อใบอนุญำต

หมำยเหตุ : กำรขอรับกำรรับรองระบบ HACCP ของกรมปศุสัตว์

1. ต้องเป็นโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบ GMP ของกรมปศุสัตว์ ในขอบข่ำยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ ประสงค์จะขอกำรรับรองระบบ HACCP ก่อนจึงจะท ำเรื่องขอรับกำรรับรองระบบ HACCP ได้

2. ท ำหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอรับกำรรับรองระบบ HACCP ของกรมปศุสัตว์ พร้อมแบบค ำขอรับรอง ระบบ HACCP (แบบ สพส. 222) และ FLASH DRIVE ที่บรรจุข้อมูลเอกสำรแนบตำมแบบ สพส. 222

3. ท ำตำมขั ้นตอนกำรยื่นแบบค ำขอต่ำงๆ


การยื่นคำขอเพื่อการรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP

การขอปรับปรุงโครงสร้างโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ  GMP 

การยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP

ขั้นตอนการตรวจรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP

แบบสอบถามก่อนการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP