การจดแจ้ง อย. และ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อย. จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หลังจากที่เราได้ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจ สร้างแบรนด์อาหารเสริม หรือ สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง เมื่อนักวิจัยและพัฒนาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปของ โรงงานผลิตอาหารเสริม หรือ ผลิตเครื่องสำอาง จะดำเนินการคือ การจดแจ้ง อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆ ว่า การขอ อย. วันนี้เราจะจึงมาแนะนำวิธีขั้นตอนการจดแจ้ง ขั้นตอนการปฏิบัติการ รวมไปถึง การตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบเลข อย. กับทางเว็บ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แบบง่ายๆ กัน

การขึ้นทะเบียน อย. สำหรับสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตมีอยู่ 2 ประเภท

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.
  หมายถึงผลิตภัณฑ์หรืออาหารที่ไม่แปรรูปหรือใช้การแปรรูปอย่างง่าย มีเครื่องจักรกำลังไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือคนงานไม่น้อยกว่า 7 คน สามารถผลิตและจำหน่ายในชุมชนได้ แต่ต้องผ่านมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย อย.
  เป็นผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป หรือ อาหารสำเร็จรูปที่มีผลต่อความเสี่ยงของผู้บริโภคระดับต่ำไปถึงสูง ต้องมีฉลากกำหนดคุณภาพและการควบคุมเฉพาะ

กรณีจดแจ้งด้วยตัวเอง เอกสารขึ้นทะเบียน อย. บุคคลธรรมดา จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/ นำเข้า/ เก็บพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
 • อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

กรณีจดแจ้งด้วยนิติบุคคล เอกสารขึ้นทะเบียน อย. จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล & หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
 • อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

ขั้นตอนการขอจดแจ้ง เลขทะเบียน อย.

 1. จัดเตรียมสถานที่ผลิตให้ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP: Good Manufacturing Practice)
 2. จัดเตรียมเอกสารโดยติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตทุกแห่ง
 3. ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิต พร้อมนัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสถานที่
 4. ยื่นขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก

สถานที่ยื่นคำขอจดแจ้ง ขึ้นทะเบียน อย.

 1. ในกรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (0ne stop service center )สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆ

เลขทะเบียน อย. ใช้งานได้นานเท่าไร มีอายุกี่ปี

 1. เลขทะเบียนจดแจ้ง อย. อาหารเสริม สามารถใช้เลข อย. นั้นๆ ได้ตลอดชีพ จนกว่าจะมีการขอยกเลิกหรือถูกสั่งให้ยกเลิกจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. เลขทะเบียนจดแจ้ง อน. เครื่องสำอาง มีอายุ 3 ปี และ จะต้องต่ออายุทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน อย.

ขั้นตอนการตรวจสอบ อย. ของผลิตภัณฑ์

 1. คลิกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตรวจเลข อย.
 2. ระบุเลขอย. จากกล่องหรือภาชนะผลิตภัณฑ์นั้นๆ และกดค้นหา
 3. กดดูข้อมูล เลขทะเบียนอย.