ขอเชิญชวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป เข้าร่วมการประกวดผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

Registrations are closed

การประกวดผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ


 

 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน 

            สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผ้าเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าประกวด เงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด จะต้องเป็นลายผ้าพระราชทานที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวดและต้องเป็นผ้าทอมือหรือทำจากมือเท่านั้น ผ้าที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 1 x 1.8 เมตร 2 หลา กรณีผ้าตีนจก ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 x 0.25 เมตร กรณีผ้าปักมือต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30 x 30 เซนติเมตร ต้องเป็นผ้าที่ตัดจากกี่ โดยไม่ผ่านการซัก อบ รีด หรืออาบน้ำยาเคมีใดใด ทั้งสิ้น และห้ามเย็บริมผ้า ยกเว้น ผ้าบาติก ผ้าพิมพ์ลาย ผ้ามัดย้อม กลุ่มผ้าชาติพันธุ์ เส้นใยผ้าทอ หรือผลิตผ้าในกรณีเป็นประเภทผ้าบาติก พิมพ์ลาย มัดย้อมต้องเป็นเส้นใยฝ้าย หรือ เส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยแท้ หรือเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ ใช้สีธรรมชาติไม่จำกัดสีในการย้อมเส้นใยทอผ้า หรือปักผ้า ยกเว้นผ้าบาติก พิมพ์ลาย มัดย้อม และต้องมี Packaging และการนำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด และผ้าลายพระราชทาน พร้อมเรื่องราวของผ้า ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564


Date & Time
วันพฤหัสบดี
1 เมษายน ค.ศ. 2021
Start - 14:00
วันจันทร์
31 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
End - 14:55 Asia/Bangkok
ตำแหน่ง

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910
Get the direction
ผู้จัด

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

--สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน--
02-143-8910