OTOP  DATA  ANALYTICS

OTOP Data Analytics

   ปัจจุบันในการดำเนินกิจกรรมจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสามารถในการดำเนินการหรือพัฒนาที่สูงสุด ซึ่งสิ่งที่จำเป็นคือการล่วงรู้ถึงข้อมูล หรือ “Data” แต่การที่มีข้อมูลมากก็ใช่ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ต้องรวมไปถึงวิธีการที่จะแปลงสภาพข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล    หรือ “Data Analytics”
   โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambom One Product (OTOP) เป็นโครงการที่มุ่งให้คนในชุมชนหมู่บ้าน ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนหมู่บ้าน และเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตลาด และการคาดการณ์อนาคตของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนหมู่บ้านและประชาชน ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงได้มีการนำข้อมูล OTOP ที่มีอยู่มาดำเนินการ จัดทำ OTOP DATA ANALYTIC

Learn More